Mộ Liệt sĩ quê Thanh Hoá tại NTLS huyện Nghi Lộc

alt


DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ QUÊ THANH HOÁ
TẠI NTLS HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN
Mọi thông tin xin liên hệ Nghĩa trang huyện Nghi Lộc điện thoại: (038).3861990
(gặp ông Trưng quản trang)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH
NGUYÊN QUÁN NGÀY HS
Huyện
001 Nguyễn Đình Bằng 1949 Kim Minh Tỉnh Gia 4/1966
002 Đỗ Văn Bỉ     Tỉnh Gia  
003 Lê Bá Các 1945 Bắc Lương Thọ Xuân 12/05/1966
004 Ngô Ngọc Chi 1947 Thiệu Ngọc Thiệu Hóa 09/02/1967
005 Trương Cảnh Chính 1947 Tân Dân Tỉnh Gia 03/03/1972
006 Lê Xuân Đào   Xuân Đường Xuân Thương  
007 Nguyễn Hồng Đinh 1949 Đông Lĩnh Đông Sơn 05/02/1967
008 Nguyễn Văn Giản 1943 Quảng Ngọc Quảng Xương  11/05/1967
009 Trịnh Văn Hiến 1937 Hà Thái Hà Trung 18/01/1967
010 Lê Quang Hinh 1945 Hòa Sơn Tĩnh Gia  08/05/1965
011 Nguyễn Văn Hừng 1945 Quảng Châu Quảng Xương 28/02/1967
012 Hoàng Văn Hường 1947 Hoàng Thịnh Hoàng Hóa 20/07/1968
013 Lê Thanh Huyên 1936 Thiệu Tân Thiệu Hóa 03/03/1972
014 Hà Văn Khóp 1949 Văn Nho Bá Thước 13/05/1971
015 Lê 9ình Lược 1947 Quảng Chính Quảng Xương 04/07/1967
016 Trịnh Văn Mai   Quảng Lợi Quảng Xương 30/04/1969
017 Nguyễn Khắc Mưu 1938 Yên Hưng Yên Định 26/02/1967
018 Lê Mậu Nam 1939 Hoàng Lý Hoàng Hóa 08/07/1968
019 Hoàng Đình Nhường 1939 Quảng Bình Quảng Xương 05/02/1967
020 Hà Trường Ôn 1947 Phú Lệ Quan Hóa 25/04/1968
021 Lê Văn Sang 1949 Lương Nên bá Thước 11/05/1967
022 Bùi Văn Sơn 1947 Ngọc Trung Ngọc Lạc 05/02/1967
023 Phạm Văn Sỹ 1947 Ngọc Liên Ngọc Lạc 03/02/1967
024 Bùi Văn Tám 1940   Thạch Thành 04/04/1966
025 Đặng Chiến Thắng   Ngư Lộc Hậu Lộc 23/05/1968
026 Hoàng Hữu Thơm 1946 Triệu Du  Hoàng Hóa 13/07/1968
027 Bùi Công Thường 1947   Quảng Xương 11/05/1967
028 Ph Bình Thường 1941 Nguyệt Tân Ngọc Lạc 7/1967
029 Vi Văn Tính 1943   Hoàng Hóa 06/10/1967
030 Nguyễn Hữu Vy 1949 Triệu Đô Triệu Hóa 01/02/1972
031 Lê Phú Xênh 1950 Đông Hà  Đông Sơn 10/06/1967