Mộ Liệt sĩ quê Thái Bình tại NTLS huyện Nghi Lộc

alt


DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ QUÊ THÁI BÌNH
TẠI NTLS HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH
NGUYÊN QUÁN NGÀY HS
Huyện
001 Vũ Xuân Bính 1942 Văn Lạng Duyên Lạng 16/04/1968
002 Trần Khắc Cang 1942 Tam Nông Duyên Hà  
003 Đặng Chu   Hải Thái Hải Long  
004 Tô Văn Hán 1941 Thụy Lương Thụy Anh 16/07/1976
005 Trần Văn Hép 1947 Tiến Đức Hưng Hà 04/05/1968
006 Lê Văn Hoàn 1949 Q.Hồng Thụy Anh 03/03/1972
007 Nguyễn Xuân Lương   Thụy Phúc Thụy Anh 04/04/1930
008 Phạm Văn Mão 1941 Quỳnh Hội Quỳnh Phụ 03/03/1972
009 Nguyễn Văn Mộc 1947 Quảng Bình Kiến Xương 03/03/1972
010 Phạm Văn Nội 1948 Thụy Thành Thụy Anh 30/03/1972
011 Tống Thế Quân     Đông Quan 08/10/1966
012 Phạm Đình Sang     Hồng Đức 06/10/1968
013 Hoàng Văn Sử 1941 Vũ Hòa Vũ Thư 01/08/1963
014 Võ Văn Tơ   N Hồng Tiền Hải 28/04/1961
015 Bùi Đình Vận 1938 Thái Long Thái Thụy 12/1968
016 Phạm Xuân Việt 1945 Vũ Đoái Vũ Thư 01/08/1963